Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Jobcenter - Work in Kalundborg

Jobcenter - Work in Kalundborgs mål er at tiltrække, uddanne og fastholde fremtidens kvalificerede medarbejdere til virksomhederne i og omkring Kalundborg Kommune.

Jobcenter - Work in Kalundborg har to hovedformål:

  • At forsyne virksomhederne med den arbejdskraft, de har brug for.
  • At hjælpe borgerne med at finde et varigt job, der matcher deres kompetencer og situation. Herunder at understøtte virksomhedernes rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere, at modvirke ubalancer på arbejdsmarkedet, og at borgerne via indsatser og services bliver attraktive at ansætte for virksomheden.

 

Jobrotation

For at understøtte, at virksomheder opkvalificerer og efteruddanner deres medarbejdere, kan der med støtte fra det offentlige ansættes jobrotations-vikarer til at varetage medarbejdernes arbejdsopgaver, mens de er på uddannelse. En jobrotations-vikar er en ledig, der på denne måde får mulighed for at komme ud på en arbejdsplads.

I praksis betyder ordningen, at en virksomhed kan sende en medarbejder i videreuddannelse eller opkvalificering i en kortere eller længere periode, mens medarbejderens opgaver varetages af vikaren.

Virksomheden udbetaler sædvanlig løn til den ansatte i hele uddannelsesperioden samt evt. kursusudgifter eller deltagerbetaling. Vikaren skal modtage overenskomstmæssig løn for de timer, som vedkommende er ansat i, og virksomheden modtager jobrotations-godtgørelse afregnet på timebasis for det antal timer, som jobrotations-vikaren arbejder i virksomheden. Vikaren skal have været ledig i mindst 6 måneder og være godkendt af jobcenteret. Jobcenteret hjælper desuden også med at finde og opkvalificere vikaren, hvis der skønnes at være et behov for det.

Jobrotationsgodtgørelse

Jobrotationsydelsen var i 2023 på 196,87. pr. time, når medarbejderen er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. Virksomheden kan ikke samtidig modtage VEU-godtgørelse (kompensation for tab af løn, når man deltager i
erhvervsrettet uddannelse for voksne) – eller SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte).

 

Opkvalificering af ledige

Denne ordning giver mulighed for tilskud til opkvalificering efter ansættelse. Ordningen indebærer, at jobcentret kan give tilskud til arbejdsgivere til opkvalificering i forbindelse med ansættelse på ordinære vilkår, hvilket vil sige uden løntilskud.

Der kan afholdes udgifter til alle former for opkvalificering, herunder vejledningsforløb. Det er en betingelse, at opkvalificeringen ligger ud over, hvad virksomheden forudsættes at give fx i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den enkelte virksomhed.

Det er en forudsætning, at uddannelsen ligger i forbindelse med ansættelsen. Tilskuddet til virksomheden bevilliges altid ud fra en konkret vurdering fra jobcentret.

Kontakt Jobcenter - Work in Kalundborg

Holbækvej 141B, 4400 Kalundborg

Tlf. 2132 3395 
Mail: workin@kalundborg.dk

Har du spørgsmål?

Så kontakt ArbejdskraftAlliancens lokale partner i Kalundborg, erhvervskonsulent Rasmus Keinicke fra Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Tlf. 2855 7941
Mail: rakei@kalundborgerhverv.dk

SE OGSÅ...

Skal vi også hjælpe dig?

Hvis du ønsker hjælp er processen simpel. Tag kontakt til os - og vi hjælper med at afdække behov og løsningsmuligheder.

Om ArbejdskraftAlliancen

Arbejdskraftalliancen tilbyder håndholdte konsulentassistance og har til formål at tilbyde virksomheder en gratis og uvildig vejledning.

FÅ HJÆLP

Hvilke virksomheder hjælper vi?

Alle virksomheder - små, mellemstore og store – kan henvende sig til ArbejdskraftsAlliancen for gratis rådgivning og sparring uagtet, hvilken branche som de tilhører. Det vigtigste er, at du har et klart billede af, hvad dine udfordringer og at du har hjemme i ovennævnte kommuner, så hjælper vi dig videre til de rette samarbejdspartnere.